top of page

 תקנון ותנאי שימוש באתר הסחר ARTISANOSE
בשמי בוטיק 

כללי

 1. האתר ארטיזנוס ( להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המשמש חנות וירטואלית למכירת מוצרי בישום ומוצרים שונים ללקוחות אשר נרשמו אליו על ידי יצירת חשבון או כאורחים ללא יצירת חשבון. האתר מופעל ע"י חברת LYP AGENCY  מספר ע.מ 038340915 להלן: "החברה"

 2. האמור בתקנון זה בלשון נקבה הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני כל המינים באופן שווה.

 3. הרכישה דרך האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 4. עצם רכישת מוצר אחד או יותר באתר זה תהווה הצהרה מצד הלקוחה כי קראה את הוראות תקנון זה, הבינה אותן והסכימה להן וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר  ו/או מי מבעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה של החברה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 5. הינך מבינה כי התקנון הנ"ל מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה המפעילה את האתר

 6. ככל שקראת את התקנון ואינך מסכימה לתנאי התקנון המפורטים בו ולשאר התנאים המופיעים באתר, הינך מתבקשת להימנע מלעשות באתר זה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות גלישה באתר, הרשמה לאתר זה ו/או רכישת מוצרים דרך האתר.

 7. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ללקוחות האתר הרשומים או המזדמנים. נוסח התקנון האחרון כפי שמופיע באתר הינו הנוסח המחייב.

 9. מכירת המוצרים דרך האתר אינה מיועדת לשם מכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת לצד שלישי. 

 10. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

 11. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

 12. ניתן לרכוש את כל המוצרים המופיעים באתר בכל עת, עד לגמר המלאי.

 13. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר בכל רגע נתון וייתכנו חוסרי מלאי מעת לעת.

 14. החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע המדויק והמקיף ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 15. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים כולם או חלק מהם בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.

 16. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישור ע"י חברת האשראי.

 17. החברה רשאית לעדכן את מחירי כלל המוצרים המופיעים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה מבוצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת  תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי התשלום) במידה ועודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחיר האחרון המעודכן.

 18. מחירי המוצרים באתר כולל מע"מ על פי הדין אך אינם כוללים דמי משלוח אלא אם כן צוין אחרת.

 19. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 20. החברה רשאית להציע הנחות, הטבות ומבצעים שונים באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, או להחליפם או לשנותם, ללא הודעה מוקדמת ובכפוף להוראות הדין החל.

 21. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש. החברה תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה במידה ויהיו כאלה.

 22. החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטל הזמנות או להפסיק את השימוש של הלקוחה באתר בכל מקרה בו:
  (א) הלקוחה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין;
  (ב) הלקוחה הפרה תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין הלקוחה לחברה;
  (ג) הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות ומשתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, מסירה במתכוון של פרטים שגויים, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות ו/או שימוש בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר שברשות הלקוח שפרטיו הגיעו לידי הלקוחה שלא כדין;
  (ד) אם ישנו חוב כספי לחברה ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו;
  (ה) כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר שברשות הלקוחה נחסמו או הוגבלו לשימוש בדרך כלשהי; 
  (ו) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.

 23. במקרים האמורים בסעיף 22 א'-ו' תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של הלקוחה באתר, להעביר את דפוסי התנהגות הלקוחה לרשויות הרלוונטיות ו/או כפוף להוראות הדין, לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של הלקוחה וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 24. כפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות  תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של הלקוח ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים.

 25. בכל מקרה, כפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם הלקוח לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 26. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות עיכוב בזמני השילוח של משלוחים של מוצרים באמצעות שליחים או באמצעות דואר רשום) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרדת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא ללקוח כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.

 27.  כפוף לאמור בדין החל, נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.

 28.  החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית

 29. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על-ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים ודפים מקושרים") בהם תוכל הלקוחה, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים מקשורים אלו תתבקש הלקוחה להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. מובהר כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקשורים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים ודפים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים מקשורים אלו, כמו גם כל פעולה שתבצע הלקוחה בקשר אליהם, הינן באחריותה של הלקוחה ושל בעלי האתרים והדפים המקושרים בלבד, וללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אבדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים ודפים מקושרים אלו. 

ביצוע הזמנות והרשמה לאתר

 1. רכישת מוצרים באמצעות האתר תתבצע על-ידי רישום הלקוחה  או על ידי התחברות כאורחת באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר.

 2. יובהר כי יש למלא את כל הפרטים הנדרשים לצורך רישום לאתר וזה מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. הלקוחה אחראית באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלה באתר בסודיות מוחלטת.

 3. רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך רק באמצעות כרטיס אשראי, חשבון PayPal וכרטיס דיירקט. לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר באמצעי תשלום אחרים

 4. החברה לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, שלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר

 5. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של הלקוחה בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום (למשל PayPal) בתוקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי. אם הלקוחה עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום האמורים הוא על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והלקוחה תישא בלעדית באחריות המלאה ותשפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של הלקוחה בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור. 

 6. עם ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוחה, החברה תבצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום עמו שילמה הלקוחה את התמורה בעסקה, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי או ספק שירותי תשלום מקוון המאושר לתשלום באתר, תישלח הודעה ללקוחה שתיידע אותה שהעסקה אכן אושרה.

 7. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי או ספק שירותי התשלום המקוון, תקבל הלקוחה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

 8. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה מצידה.

 9. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים ו/או פרטים מוטעים, החברה תהיה רשאית לחייב את הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי המשלוח.

 10. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.

 11. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור ההזמנה ו/או פעולת הרכישה (לפי העניין) מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויבה הלקוחה בגינה – תזוכה הלקוחה בהתאם. למען הסר ספק, ללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין אם נזק ישיר ובין אם נזק עקיף, אשר נגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך. יובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו מוצר אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על-ידי הלקוחה.

 12. אם מכל סיבה שהיא יתברר כי שכרטיס האשראי של הלקוחה ו/או מי מטעמה אינו תקף, ו/או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, ו/או שחברת PayPal אינה מכבדת את החיוב, ו/או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי הקיים במחסני החברה, החברה תיצור קשר עם הלקוחה (באמצעות הפרטים שהזינה בעת ההרשמה לאתר, או, לפי העניין, בעת ההזמנה כאורחת), לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 13. בתשלום באמצעות חשבון PayPal תתבקש הלקוחה להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר PayPal, או שתוכל  לבחור לפתוח חשבון PayPal לצורך כך. אם החליטה הלקוחה לשלם באמצעות חשבון PayPal החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ-PayPal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal ולא של האתר.  

 14. הזמנה כאורח - קיימת אפשרות ללקוח לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה. עם זאת, במידה והלקוח ביצע הזמנה כאורח ולאחר מכן ביקש לבטל עסקה, ככל ועומדת לו הזכות לפי הוראות הדין או תקנון זה  - על מנת שיתאפשר לרשום קרדיט (זיכוי כספי המשמש לקנייה באתר) לזכותו, אם הוא רשאי לכך או אם יבחר בכך, בהתאם להוראות הדין ותקנון זה, ייווצר חשבון  זמני אליו יוזן הקרדיט. כמו כן, מובהר כי היה והלקוח ביצע הזמנה כאורח ושילם באמצעות כרטיס המתנה הייעודי לרכישה באתר ולאחר מכן ביקש לבטל עסקה, אם עומדת לו הזכות לפי הוראות הדין או תקנון זה – ייווצר באופן אוטומטי חשבון זמני אליו יוזן ההחזר שלו זכאי הלקוח האורח בגין ביטול העסקה.

 15. הלקוחה תהיה רשאית להזמין מוצרים באתר ולבחור את היעד המבוקש למשלוח וזאת על-ידי עדכון כתובת היעד המבוקשת בטופס ההזמנה. אולם יודגש כי מטעמי נוחות, הכתובת האחרונה למשלוח אשר תעודכן על-ידי הלקוחה תישמר במאגרי החברה כיעד המועדף של הלקוחה בהזמנות עתידיות. באחריות הלקוחה לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה מחדש. למען הסר ספק, הלקוחה תוכל לשנות את היעד המבוקש למשלוח בכל הזמנה.

 16. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח ללקוח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני אותו הזין בעת ההרשמה לאתר או, לפי העניין, בעת ההזמנה כאורח, על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרה

 1. ​האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

 2. לקוחה תהיה רשאית לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על-ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי הלקוחה את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הלקוחה בקשר עם העסקה. במקרה כאמור הלקוחה תודיע על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.

 3. לקוחה שהינה אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לה 65 שנים (להלן: "אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לה תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן: "עולה חדש")תהיה רשאית לבטל את העסקה לרכישת המוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוחה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור הלקוחה תודיע על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.

 4. ביקשה לקוחה שהינה אדם עם מוגבלות או אזרחית ותיקה או עולה חדשה, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית החברה לדרוש מאותה לקוחה להציג תעודה המוכיחה שהינה אדם עם מוגבלות או אזרחית ותיקה או עולה חדשה. 

 5. הייתה ללקוחה זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שתמסור הלקוחה לחברה תינתן באחת מהדרכים המפורטות במדיניות המשלוחים וההחזרות של אתר זה

משלוחים ואספקת המוצרים

 1. לפרטים מלאים בנושא משלוחים ואספקה אנא קראי בעיון את מדיניות המשלוחים וההחזרות שלנו. 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד או/ו לפי העניין צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצובו, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.

 2. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

 3. השם "ARTISANOSE" וכן שם האתר (www.artisanose.com), שם המתחם ("Domain") וכן הטאגליין וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הינם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 4. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, אייקונים, תוכן, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על-ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן הבלעדי של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

 5. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה או (לפי ענין) צדדים שלישיים.

 6. יש להשתמש באתר ובשירותיו, למטרות חוקיות בלבד.

 7. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ו/או להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב, לכל מטרה אחרת

 8. הלקוחה מתחייבת שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של: "Peep-Link", "Robot" ,"PageScrape" ,"Spider" ו/או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לצד שלישי חומר השמור באתר החנות ואשר אינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינה הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשות אחרות ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשות בו.

דין וסמכות שיפוט
 1.  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות: תל אביב-יפו, ירושלים תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

שירות לקוחות

 

לפרטים נוספים /שאלות לגבי אופן פעילות האתר ו/או כל שאלה אחרת ניתן לפנות להנהלת האתר בדרכים הבאות:

 

דוא"ל: contact@artisanose.com
טלפון: 052-3448531 בשעות הפעילות הבאות: ימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00 

bottom of page